Organization

  • Dr. Nguyễn Thị Sơn: Chairwoman of BOD
  • Dr. Nguyễn Hoàng Anh: Vice Chairman – General Director
  • Mr. Nguyễn Đình Đại: Vice Chairman
  • Mr. Nguyễn Hoàng Lâm: Deputy General Director
  • Mr. Đinh Trọng Kỳ: Chief of Inspection Board
  • Ms. Lê Xuân Trang: Chief of Accounting Department
  • Mr. Nguyễn Thanh Hùng: Chief of Personnel Department.
  • Ms. Trần Thị Thanh Thủy: Chief of Marketing Department.
  •