Kế hoạch đầu tư và phát triển 2010 - 2012

Trung tâm Hải dương học tại Côn Đảo
Với 5000m2 đất tại trung tâm huyện Côn Đảo, Công ty SEAEDI đã quyết định đầu tư Trung tâm Hải dương học, hợp tác với các tổ chức quốc tế mở các khóa huấn luyện về nghiên cứu sinh vật biển và du lịch sinh thái tại Côn Đảo.