Sơ đồ tổ chức

  • TS. Nguyễn Thị Sơn: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
  • TS. Nguyễn Hoàng Anh: Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc.
  • Ông Nguyễn Đình Đại: Phó Chủ tịch HĐQT
  • Ông Nguyễn Hoàng Lâm: Phó Tổng Giám đốc
  • Ông Đinh Trọng Kỳ: Trưởng ban Kiểm soát
  • Bà Lê Xuân Trang: Kế toán trưởng
  • Ông Nguyễn Thanh Hùng: Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự.
  • Bà Trần Thị Thanh Thủy: Trưởng phòng Marketing.
  •