Giới thiệu

1. Chức năng kinh doanh của Công ty
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Đông Nam Á (South East Asia Educational Development & Investment Corporation viết tắt là SEAEDI) được thành lập theo giấy chứng nhận đăng k‎ý công ty cổ phần số 4103004021 ngày 10/11/2005 tại số nhà 226 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3 với các nội dung ngành nghề kinh doanh:

 • Đào tạo dạy nghề. Giáo dục phổ thông.
 • Nghiên cứu và phát triển khoa học tự nhiên, khoa học và xã hội nhân văn, khoa học công nghệ.
 • Nghiên cứu thị trường. Tư vấn về quản l‎ý kinh doanh.
 • Mua bán vật tư trang thiết bị trường học, sách giáo khoa.
 • Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế.
 • Tư vấn du học nước ngoài.

 • 2. Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng).
  Số lượng cổ phần: 10.000.000 CP (mười triệu cổ phần)
  Mệnh giá cổ phần: 10.000VNĐ