Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÔNG NAM Á
thuộc hình thức Công ty Cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.1 Tên công ty:
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Đông Nam Á Tên tiếng Anh: South East Asia Educational Development and Investment Corporation. Tên viết tắt: SEAEDI Corp.
1.2 Trụ sở chính: 226 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

1.3 Địa chỉ chi nhánh: Trường THCS, THPT Duy Tân, số 106 Nguyễn Giản Thanh, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

1.4 Địa chỉ chi nhánh ở nước ngoài: Công ty SEAEDI LLC, Thành phố Boston, Thịnh Vượng chung Massachusetts 02133 Hoa Kỳ.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
2.1 Công ty kinh doanh các ngành nghề kinh doanh: Đào tạo dậy nghề; Giáo dục Phổ thông; Dịch vụ nghiên cứu và phát triển khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học công nghệ. Nghiên cứu thị trường; Tư vấn quản lý kinh doanh. Mua bán vật tư, trang thiết bị trường học, sách giáo khoa. Cho thuê nhà, văn phòng. Khi cần thiết, Đại hội đồng cổ đông công ty quyết định việc chuyển hay mở rộng các ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với qui định của pháp luật.

2.2 Công ty được phép hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và Điều lệ này nhằm đạt hiệu quả kinh tế tốt nhất cho các cổ đông.

VỐN ĐIỀU LỆ
3.1 Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: một trăm tỷ đồng)

3.2 Tổng số cổ phần:                     10.000.000 cổ phần Mệnh giá cổ phần:                   10.000 đồng/ cổ phần

3.3 Số cổ phần cổ đông sáng lập: 2.296.962 cổ phần (22% vốn điều lệ) a, Cổ phần phổ thông:               2.296.962 cổ phần b, Cổ phần ưu đãi:                     Không có

3.4 Số cổ phần dự kiến chào bán: 7.703.038 cổ phần     a, Cổ phần phổ thông:     7.703.038 cổ phần            b, Cổ phần ưu đãi:       Không có ( Phần vốn góp của mỗi cổ đông được liệt kê tại danh sách cổ đông )

CƠ CẤU VỐN SÁNG LẬP
4.1 Bà Nguyễn Thị Sơn: góp 9.109.720.000 đồng, chiếm 910.972 cổ phần tương ứng với 39,65% vốn sáng lập, tương ứng 9,11 % tổng vốn điều lệ.

4.2 Ông Nguyễn Hoàng Tuấn: góp7.633.500.000 đồng, chiếm 763.350 cổ phần tương ứng với 33,24 % vốn sáng lập, tương ứng 7,63% tổng vốn điều lệ.

4.3 Bà Nguyễn T Hồng Hạnh: góp 257.750.000 đồng, chiếm 25.775 cổ phần tương ứng với 1,12 % vốn sáng lập, tương ứng 0,25% tổng vốn điều lệ.

4.4 Bà Nguyễn T Hồng Vân: góp 368.650.000 đồng, chiếm 36.865 cổ phần tương ứng với 1,12 % vốn sáng lập, tương ứng 0,37 % tổng vốn điều lệ.

4.5 Ông Nguyễn Hoàng Việt: góp 5.600.000.000 đồng, chiếm 560.000 cổ phần tương ứng với 24,39 % vốn sáng lập, tương ứng 5,60 % tổng vốn điều lệ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Bà Nguyễn Thị Sơn: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Hoàng Tuấn: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Hoàng Việt: Ủy viên Hội đồng quản trị.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
- Bà Nguyễn Thị Sơn: Tổng giám đốc, phụ trách giáo dục và đào tạo.
- Ông Nguyễn Hoàng Anh: Phó Tổng giám đốc, phụ trách kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa.
- Ông Nguyễn Hoàng Việt: Phó Tổng giám đốc, phụ trách tài chính và đầu tư thị trường Bắc Mỹ.